Oznámenie č. 751/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos z 10. septembra 2002 č. 12475/2002-13, ktorým sa pre klientov Štátnej pokladnice ustanovuje limit zostatku peňažných prostriedkov v hotovosti v ustanovenom období

Čiastka 282/2002
Platnosť od 31.12.2002
Redakčná poznámka

Tento výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

Pôvodný predpis

31.12.2002