Oznámenie č. 75/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú jednotné metódy analytickej kontroly odpadov

Čiastka 33/2002
Platnosť od 22.02.2002
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.