Oznámenie č. 743/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov

Čiastka 280/2002
Platnosť od 31.12.2002
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2003.