Oznámenie č. 739/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci pri katastrofách, živelných pohromách a iných závažných nehodách

Čiastka 280/2002
Platnosť od 31.12.2002
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 14. novembra 2002 na základe článku 14 ods. 2.