Oznámenie č. 738/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti ousporiadaní, označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy

(v znení č. 93/2004 Z. z., 575/2004 Z. z.)

Čiastka 279/2002
Platnosť od 28.12.2002 do30.03.2005
Účinnosť od 01.11.2004 do30.03.2005
Zrušený 111/2005 Z. z.

OBSAH

89 (§ 1 - § 5)