Nariadenie vlády č. 735/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných

Čiastka 279/2002
Platnosť od 28.12.2002
Účinnosť od 01.11.2012
Redakčná poznámka

okrem § 7 ods. 1, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2006