Zákon č. 73/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

Čiastka 33/2002
Platnosť od 22.02.2002 do31.01.2009
Účinnosť od 22.02.2002 do31.01.2009
Zrušený 8/2009 Z. z.

OBSAH