Oznámenie č. 720/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu

(v znení č. 540/2003 Z. z., 714/2004 Z. z.)

Čiastka 274/2002
Platnosť od 24.12.2002 do31.12.2005
Účinnosť od 01.01.2005 do31.12.2005
Zrušený 580/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2003. Zmeny opatrenia boli uverejnené oznámením č. 540/2003 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. januára 2004. Zmeny opatrenia boli uverejnené oznámením č. 714/2004 Z. z. a nadobudnú účinnosť 1. januára 2005.