Oznámenie č. 711/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa vydáva zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia

Čiastka 272/2002
Platnosť od 21.12.2002
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2003. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 170/2003 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. júna 2003.