Vyhláška č. 706/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok

Čiastka 270/2002
Platnosť od 20.12.2002 do31.08.2009
Účinnosť od 01.01.2009 do31.08.2009
Zrušený 338/2009 Z. z.