Oznámenie č. 693/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre poisťovne, pobočky zahraničných poisťovní, zaisťovne, pobočky zahraničných zaisťovní a Slovenskú kanceláriu poisťovateľov

(v znení č. 710/2004 Z. z.)

Čiastka 269/2002
Platnosť od 20.12.2002 do31.12.2005
Účinnosť od 01.01.2005 do31.12.2005
Zrušený 592/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2003

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2005 - 31.12.2005 710/2004 Z. z.
01.01.2003 - 31.12.2004