Oznámenie č. 686/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Chorvátskou republikou

Čiastka 266/2002
Platnosť od 18.12.2002
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. augusta 2002 na základe článku 35 a predbežne sa vykonávala od 1. januára 2002 na základe článku 36 dohody (oznámenie č. 142/2002).