Oznámenie č. 683/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva trhový poriadok pre mlieko

Čiastka 265/2002
Platnosť od 17.12.2002 do14.11.2005
Zrušený 496/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobudol účinnosť 1. januára 2003. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 18/2004 Z. z. a nadobudli účinnosť 15. januára 2004.