Oznámenie č. 681/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. mája 2002 č. 4112/2002-41, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia

Čiastka 264/2002
Platnosť od 13.12.2002 do31.12.2003
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2003 okrem prílohy č. 1 bodov 3, 4, 5, 6, bodu 11 podpoložky 312009 a bodu 23 podpoložiek 642129, 642130, 642131, 642132, 642133, 642134 a 642135 a prílohy č. 2 bodov 1, 2, 3, 4, 5 a 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2003, ...