Oznámenie č. 68/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o zmene charakteru cestného hraničného priechodu Rusovce – Rajka

Čiastka 29/2002
Platnosť od 20.02.2002 do12.09.2004
Zrušený 696/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 30. dňom odo dňa vyhotovenia neskoršej nóty, t. j. 23. novembra 2001.