Zákon č. 677/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov

Čiastka 264/2002
Platnosť od 13.12.2002
Účinnosť od 01.01.2003