Oznámenie č. 675/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Portugalskej republiky o hospodárskej, priemyselnej a technickej spolupráci

Čiastka 263/2002
Platnosť od 10.12.2002
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 27. septembra 2001 na základe článku 7 ods. 1.

Pôvodný predpis

10.12.2002