Oznámenie č. 672/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru o založení Európskej spoločnosti na financovanie železničných koľajových vozidiel „EUROFIMA“ a Doplnkového protokolu k Dohovoru o založení Európskej spoločnosti na financovanie železničných koľajových vozidiel „EUROFIMA“

Čiastka 263/2002
Platnosť od 10.12.2002
Redakčná poznámka

Pre Slovenskú republiku dohovor nadobudol platnosť 15. júna 2001 na základe článku 11 písm. b) a doplnkový protokol k dohovoru nadobudol platnosť 15. júna 2001 na základe článku 11 písm. c) dohovoru.