Zákon č. 670/2002 Z. z.Zákon o platových pomeroch sudcov v roku 2003 a o zmene zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z.

(v znení č. 15/2008 Z. z.)

Čiastka 262/2002
Platnosť od 10.12.2002
Účinnosť od 23.01.2008
Redakčná poznámka

Ustanovenia § 1 až 13, § 15 až 17 a § 19 uvedené v čl. I strácajú účinnosť 30. júna 2003 a ustanovenia § 14 a 18 uvedené v čl. I strácajú účinnosť 31. decembra 2003.