Zákon č. 666/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z.

Čiastka 261/2002
Platnosť od 07.12.2002
Účinnosť od 01.01.2003

OBSAH