Uznesenie č. 656/2002 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na uverejnenie Kolektívnej dohody v štátnej službe na rok 2003 v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

Čiastka 258/2002
Platnosť od 03.12.2002

OBSAH

656

UZNESENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 6. novembra 2002 č. 1214

k návrhu na uverejnenie Kolektívnej dohody v štátnej službe na rok 2003 v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

Vláda Slovenskej republiky schválila 6. novembra 2002 znenie Kolektívnej dohody v štátnej službe na rok 2003, ktorá bola uzatvorená podľa § 145 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podpísaná 13. novembra 2002, a podľa § 1 ods. 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov rozhodla o jej uverejnení v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Čl. I

Kolektívna dohoda v štátnej službe na rok 2003 tvorí prílohu k tomuto uzneseniu vlády Slovenskej republiky.

Čl. II

Kolektívna dohoda v štátnej službe na rok 2003 v súlade s § 146 ods. 4 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nadobúda platnosť súčasne s nadobudnutím účinnosti zákona o štátnom rozpočte na rok 2003.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Príloha

k uzneseniu vlády č. 656/2002 Z. z.

KOLEKTÍVNA DOHODA V ŠTÁTNEJ SLUŽBE

NA ROK 2003

V záujme vytvárania priaznivejších podmienok vykonávania štátnej služby štátnymi zamestnancami na rok 2003

zmluvné strany

štátni zamestnanci zastúpení Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky

a

štát zastúpený v súlade s ustanovením § 145 ods. 2 písm. b) zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ľubomírom Plaiom, predsedom Úradu pre štátnu službu,

a

JUDr. Milanom Hanzelom, generálnym prokurátorom Slovenskej republiky,

uzatvárajú

Kolektívnu dohodu v štátnej službe na rok 2003.

I. Všeobecné ustanovenia

1. Kolektívna dohoda je uzatvorená v súlade s § 145 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Kolektívna dohoda je záväzná pre všetkých štátnych zamestnancov a pre všetky služobné úrady.

2. Cieľom kolektívnej dohody je upraviť priaznivejšie podmienky vykonávania štátnej služby štátnymi zamestnancami na rok 2003.

II. Podmienky vykonávania štátnej služby

1. Služobný čas štátneho zamestnanca je 37 a 1/2 hodiny týždenne. Štátny zamestnanec, ktorý má služobný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva štátnu službu striedavo v oboch zmenách v dvojzmennej prevádzke, má služobný čas maximálne 36 a 1/4 hodiny týždenne a vo všetkých zmenách v trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke má služobný čas maximálne 35 hodín týždenne.

2. Výmera dovolenky štátnych zamestnancov sa zvyšuje o jeden týždeň nad výmeru ustanovenú v § 71 ods. 1 zákona.

3. Povinný prídel sociálneho fondu je minimálne 1 % zo súhrnu funkčných platov zúčtovaných štátnym zamestnancom na výplatu na bežný rok.

4. Stupnica platových taríf štátnych zamestnancov podľa prílohy č. 2 zákona sa od 1. júla 2003 navýši o 5 %.

III. Záverečné ustanovenia

1. Po polročnom hodnotení vývoja kolektívnej dohody môže ktorákoľvek zo zmluvných strán žiadať o zmenu alebo doplnenie tejto kolektívnej dohody. Zmluvné strany sú povinné o návrhu na zmenu alebo doplnenie rokovať najneskôr 30 dní od jeho doručenia.

2. Zmluvné strany sa dohodli na výmene nevyhnutných informácií potrebných na uzavretie kolektívnej dohody na ďalšie obdobie.

3. Kolektívna dohoda v štátnej službe nadobúda platnosť súčasne s nadobudnutím účinnosti zákona o štátnom rozpočte na rok 2003, v ktorom sú zohľadnené výdavky súvisiace s podmienkami vykonávania štátnej služby podľa tejto dohody.

4. Kolektívna dohoda je vyhotovená v desiatich exemplároch. Zástupcovia štátu dostanú šesť exemplárov a Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky štyri exempláre.

V Bratislave 13. novembra 2002

Zástupcovia za štát podľa § 145                               Zástupca za štátnych zamestnancov
ods. 2 písm. b) zákona                                               podľa § 145 ods. 2 písm. a) zákona

Ľubomír Plai v. r.                                                          Igor Lenský v. r.

Milan Hanzel v. r.