Uznesenie č. 656/2002 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na uverejnenie Kolektívnej dohody v štátnej službe na rok 2003 v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

Čiastka 258/2002
Platnosť od 03.12.2002

OBSAH

Pôvodný predpis

03.12.2002