Oznámenie č. 655/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom výstavby aregionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Ministerstvom priemyslu aobchodu Českej republiky o spôsoboch a podmienkach využívania dokladov preukazovania zhody stavebných výrobkov a uznávania výsledkov skúšok stavebných výrobkov, ktoré sú predmetom obchodu medzi podnikateľskými subjektmi Slovenskej republiky a Českej republiky

Čiastka 257/2002
Platnosť od 30.11.2002
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. decembra 2002 na základe článku 6 ods. 5.