Vyhláška č. 652/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vykonávaní odbornej prípravy potrebnej na vydanie povolenia na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia

Čiastka 256/2002
Platnosť od 30.11.2002
Účinnosť od 01.01.2003