Rozhodnutie č. 650/2002 Z. z.Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 523/2001 Z. z. o spôsobe výpočtu maximálnych cien za dodanie zemného plynu odberateľom

Čiastka 255/2002
Platnosť od 30.11.2002 do31.12.2005
Účinnosť od 01.01.2003 do31.12.2005

OBSAH