Rozhodnutie č. 647/2002 Z. z.Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorým sa určuje spôsob výpočtu maximálnej ceny za výkup elektriny z environmentálnych zdrojov a zo zdrojov na kombinovanú výrobu elektriny a tepla

Čiastka 253/2002
Platnosť od 28.11.2002 do31.12.2003
Účinnosť od 01.01.2003 do31.12.2003

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2003 - 31.12.2003

Pôvodný predpis

28.11.2002