Rozhodnutie č. 646/2002 Z. z.Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 611/2002 Z. z. o rozsahu regulácie cien pre výrobu, výkup a rozvod tepla

Čiastka 253/2002
Platnosť od 28.11.2002
Účinnosť od 01.01.2003

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2003 Aktuálne znenie