Oznámenie č. 645/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti opostupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre Exportno-importnú banku Slovenskej republiky

Čiastka 252/2002
Platnosť od 28.11.2002 do31.12.2005
Účinnosť do 31.12.2005
Zrušený 592/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2003. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 775/2004 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. januára 2005.

645

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

opatrenie z 13. novembra 2002 č. 20 360/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre Exportno-importnú banku Slovenskej republiky.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 21. augusta 1997 č. 2710/1997-sekr., ktorým sa stanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre Exportno-importnú banku Slovenskej republiky (oznámenie č. 243/1997 Z. z.) v znení opatrenia č. 22 000/2000-92 (oznámenie č. 485/2000 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

Opatrenie je uvedené vo Finančnom spravodajcovi č. 15/2002 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.