Oznámenie č. 645/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti opostupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre Exportno-importnú banku Slovenskej republiky

Čiastka 252/2002
Platnosť od 28.11.2002 do31.12.2005
Účinnosť do 31.12.2005
Zrušený 592/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2003. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 775/2004 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. januára 2005.

Pôvodný predpis

28.11.2002