Nález č. 64/2002 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 17. januára 2002 vo veci vyslovenia nesúladu § 18b ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky

Čiastka 27/2002
Platnosť od 14.02.2002
Účinnosť od 14.02.2002

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
14.02.2002 Aktuálne znenie