Oznámenie č. 635/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ovydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 3. mája 2001 č. 787/2/2001-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca lieh a liehoviny

Čiastka 249/2002
Platnosť od 23.11.2002
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

635

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 7 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách

výnos z 28. októbra 2002 č. 2800/2002-100, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 3. mája 2001 č. 787/2/2001-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca lieh a liehoviny (oznámenie č. 195/2001 Z. z.).

Výnosom sa upravujú prechodné ustanovenia pre uvádzanie do obehu liehovín, ktoré nespĺňajú požiadavky na ich zaradenie do kategórie, označenie, ako aj pre liehoviny plnené do spotrebiteľských obalov s iným menovitým objemom obsahu, čo je v súlade s prechodnými ustanoveniami v zákone č. 23/2002 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

Výnos je uverejnený v čiastke 22/2002 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v čiastke 37/2002 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.