Oznámenie č. 635/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ovydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 3. mája 2001 č. 787/2/2001-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca lieh a liehoviny

Čiastka 249/2002
Platnosť od 23.11.2002
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

Pôvodný predpis

23.11.2002