Oznámenie č. 634/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ovydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín

Čiastka 249/2002
Platnosť od 23.11.2002
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. decembra 2002.

634

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách

výnos z 28. októbra 2002 č. 2745/2002-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín.

Výnosom sa ustanovujú požiadavky na označovanie potravín uvádzaných do obehu pre spotrebiteľov, reštaurácie, nemocnice, jedálne a ostatné zariadenia spoločného stravovania.

Výnos nadobúda účinnosť 1. decembra 2002.

Výnos je uverejnený v čiastke 22/2002 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v čiastke 37/2002 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.