Oznámenie č. 634/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ovydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín

Čiastka 249/2002
Platnosť od 23.11.2002
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. decembra 2002.