Vyhláška č. 631/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní výkazov, hlásení a správ právnických osôb zahrnutých do konsolidovaných celkov obchodníka s cennými papiermi a centrálneho depozitára

(v znení č. 166/2005 Z. z., 626/2006 Z. z.)

Čiastka 247/2002
Platnosť od 16.11.2002 do31.12.2006
Účinnosť od 30.12.2006 do31.12.2006
Zrušený 566/2001 Z. z.