Oznámenie č. 63/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa v roku 2002 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Železničnej polície

Čiastka 26/2002
Platnosť od 12.02.2002
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2002.