629

VYHLÁŠKA

Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

z 30. októbra 2002,

ktorou sa vykonáva zákon č. 444 /2002 Z. z. o dizajnoch

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad") podľa § 50 písm. a) až g) zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch (ďalej len „zákon") ustanovuje:


Podrobnosti o náležitostiach prihlášky

§ 1

(1) Prihláška obsahuje žiadosť o zápis v dvoch vyhotoveniach, určenie výrobku, v ktorom je dizajn stelesnený alebo na ktorom je použitý, a vyobrazenie dizajnu v troch vyhotoveniach, ktoré umožňujú ďalšiu reprodukciu, a ďalšie vyhotovenie za každého prihlasovateľa; hromadná prihláška (§ 31 ods. 5 zákona) obsahuje aj zoznam dizajnov v troch vyhotoveniach a ďalšie vyhotovenie za každého prihlasovateľa.

(2) Prihláška môže obsahovať opis vysvetľujúci vyobrazenie dizajnu (ďalej len „opis") alebo zatriedenie podľa medzinárodného triedenia1) v troch vyhotoveniach, ktoré umožňujú ďalšiu reprodukciu, a ďalšie vyhotovenie za každého prihlasovateľa.

(3) Prihláške sa pridelí spisová značka, vyznačí sa deň podania prihlášky, ktorý je údajom o dni, mesiaci a roku podania, a prihlasovateľovi sa vydá potvrdenie o podaní prihlášky.

§ 2

Žiadosť o zápis obsahuje

a) priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu a štátnu príslušnosť prihlasovateľa; ak je prihlasovateľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,

b) priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu a štátnu príslušnosť pôvodcu dizajnu, ak nie je prihlasovateľom a ak sa nevzdal práva byť uvedený v prihláške a zapísaný do registra ako pôvodca dizajnu (§ 11 ods. 3 zákona),

c) priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo oprávneného zástupcu prihlasovateľa, ako aj plnomocenstvo, ak je prihlasovateľ zastúpený alebo musí byť zastúpený (§ 49 ods. 2 zákona),

d) názov dizajnu zodpovedajúci určeniu výrobku, v ktorom je dizajn stelesnený alebo na ktorom je použitý,

e) výslovný prejav vôle prihlasovateľa, že žiada o zápis dizajnu,

f) podpis prihlasovateľa alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene.

Vyobrazenie dizajnu

§ 3

(1) Vyobrazenie dizajnu obsahuje všetky jeho charakteristické znaky; dizajn sa zobrazí v toľkých pohľadoch, aby z nich boli zrejmé líniové, obrysové, farebné, tvarové, štruktúrne alebo materiálové osobitosti vonkajšej úpravy výrobku alebo jeho zdobenia.

(2) V hromadnej prihláške sa predloží vyobrazenie každého dizajnu. Každý dizajn sa očísluje arabskými číslicami. Pri číslovaní jednotlivých pohľadov sa ako základné číslo použije číslo príslušného dizajnu.

(3) Jedno vyhotovenie vyobrazenia dizajnu podpíše prihlasovateľ alebo jeho oprávnený zástupca.

§ 4

(1) Dizajn sa vyobrazí vo formáte A6 až A4. Ak má byť predmetom ochrany aj farebné usporiadanie vonkajšej úpravy výrobku, predložia sa farebné vyobrazenia.

(2) Na vyobrazení dizajnu sa nesmú použiť slovné texty a vysvetlivky.

§ 5

Opis

(1) Opis obsahuje objasnenie vyobrazenia dizajnu vrátane vysvetlenia charakteristických znakov a jednotlivých pohľadov.

(2) V opise sa použije všeobecne používané odborné názvoslovie.

(3) V hromadnej prihláške sa opis predloží pre každý dizajn.

(4) Jedno vyhotovenie opisu podpíše prihlasovateľ alebo jeho oprávnený zástupca.

§ 6

Podrobnosti o spôsobe a náležitostiach uplatnenia a preukázania práva prednosti

(1) Ak prihlasovateľ uplatňuje právo prednosti podľa medzinárodného dohovoru [§ 32 ods. 2 písm. b) zákona], uvedie v prihláške

a) deň podania prihlášky, z ktorej právo prednosti odvodzuje,

b) číslo tejto prihlášky a

c) štát, v ktorom bola táto prihláška podaná, prípadne orgán, ktorému bola táto prihláška podaná.

(2) Za doklad o práve prednosti (§ 32 ods. 3 zákona) sa pokladá rovnopis prvej prihlášky potvrdený orgánom, ktorému bola táto prihláška podaná.

Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu, žiadosti o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu v dodatočnej lehote, žiadosti o odklad zverejnenia zapísaného dizajnu

§ 7

Žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu a žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu v dodatočnej lehote

Žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu a žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu v dodatočnej lehote obsahujú

a) číslo prihlášky alebo číslo zapísaného dizajnu,

b) priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu a štátnu príslušnosť majiteľa zapísaného dizajnu alebo spolumajiteľa zapísaného dizajnu; ak je majiteľom zapísaného dizajnu alebo spolumajiteľom zapísaného dizajnu právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,

c) priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo oprávneného zástupcu majiteľa zapísaného dizajnu alebo spolumajiteľa zapísaného dizajnu, ako aj plnomocenstvo, ak je majiteľ zapísaného dizajnu alebo spolumajiteľ zapísaného dizajnu zastúpený alebo musí byť zastúpený (§ 49 ods. 2 zákona),

d) podpis majiteľa zapísaného dizajnu alebo spolumajiteľa zapísaného dizajnu alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene.

§ 8

Žiadosť o odklad zverejnenia zapísaného dizajnu

Žiadosť o odklad zverejnenia zapísaného dizajnu obsahuje

a) priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu a štátnu príslušnosť prihlasovateľa; ak je prihlasovateľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,

b) priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo oprávneného zástupcu prihlasovateľa, ako aj plnomocenstvo, ak je prihlasovateľ zastúpený alebo musí byť zastúpený (§ 49 ods. 2 zákona),

c) deň, do ktorého sa požaduje odklad zverejnenia zapísaného dizajnu,

d) podpis prihlasovateľa alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene.

Podrobnosti o náležitostiach návrhu na výmaz, návrhu na odňatie zapísaného dizajnu a prepis, žiadosti o určenie, žiadosti o pokračovanie v konaní a žiadosti o uvedenie do predošlého stavu

§ 9

Návrh na výmaz, návrh na odňatie zapísaného dizajnu a prepis

(1) Návrh na výmaz alebo návrh na odňatie zapísaného dizajnu a prepis, ktorý sa podáva v počte vyhotovení podľa počtu účastníkov konania, obsahujú

a) číslo prihlášky alebo číslo zapísaného dizajnu,

b) priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu a štátnu príslušnosť navrhovateľa; ak je navrhovateľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,

c) priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo oprávneného zástupcu navrhovateľa, ako aj plnomocenstvo, ak je navrhovateľ zastúpený alebo musí byť zastúpený (§ 49 ods. 2 zákona),

d) návrh, ako má byť vo veci rozhodnuté,

e) podpis navrhovateľa alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene.

(2) Návrh na výmaz obsahuje okrem údajov podľa odseku 1 odôvodnenie návrhu na výmaz, označenie dôkazov a listiny odôvodňujúce návrh na výmaz; ak tieto listiny nie sú v štátnom jazyku,2) navrhovateľ predloží ich preklad alebo preklad príslušných častí týchto listín do štátneho jazyka2) s ich vyznačením v pôvodnom texte.

(3) Prílohou návrhu na odňatie zapísaného dizajnu a prepisu je rovnopis rozhodnutia súdu opatrený doložkou právoplatnosti [§ 40 ods.1 písm. a) zákona].

(4) Ustanovenia odsekov 1 a 3 sa použijú primerane na návrh na odňatie práv z prihlášky a ich prepis.

§ 10

Žiadosť o určenie

(1) Žiadosť o určenie, ktorá sa podáva v počte vyhotovení podľa počtu účastníkov konania, obsahuje

a) číslo prihlášky alebo číslo zapísaného dizajnu,

b) priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu a štátnu príslušnosť žiadateľa; ak je žiadateľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,

c) priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo oprávneného zástupcu žiadateľa, ako aj plnomocenstvo, ak je žiadateľ zastúpený alebo musí byť zastúpený (§ 49 ods. 2 zákona),

d) porovnanie a rozbor znakov predmetu určenia a zapísaného dizajnu,

e) podpis žiadateľa alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene.

(2) Prílohou žiadosti o určenie je vyobrazenie predmetu určenia v štyroch vyhotoveniach.

§ 11

Žiadosť o pokračovanie v konaní a žiadosť o uvedenie do predošlého stavu

Žiadosť o pokračovanie v konaní alebo žiadosť o uvedenie do predošlého stavu obsahuje

a) číslo prihlášky alebo číslo zapísaného dizajnu,

b) priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu a štátnu príslušnosť žiadateľa; ak je žiadateľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,

c) priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo oprávneného zástupcu žiadateľa, ako aj plnomocenstvo, ak je žiadateľ zastúpený alebo musí byť zastúpený (§ 49 ods. 2 zákona),

d) podpis žiadateľa alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene.

Podrobnosti o náležitostiach podania žiadosti o zápis práva, prevodu alebo prechodu práv z prihlášky do registra

§ 12

(1) Žiadosť o zápis prevodu alebo prechodu zapísaného dizajnu alebo prevodu alebo prechodu práv z prihlášky do registra, ktorú úradu podáva prevodca alebo nadobúdateľ zapísaného dizajnu alebo práv z prihlášky, obsahuje

a) číslo prihlášky alebo číslo zapísaného dizajnu,

b) priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu a štátnu príslušnosť prevodcu; ak je prevodcom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,

c) priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu a štátnu príslušnosť nadobúdateľa; ak je nadobúdateľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,

d) priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo oprávneného zástupcu žiadateľa, ako aj plnomocenstvo, ak je žiadateľ zastúpený alebo musí byť zastúpený (§ 49 ods. 2 zákona),

e) podpis žiadateľa alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene.

(2) Prílohou žiadosti o zápis prevodu alebo prechodu zapísaného dizajnu alebo prevodu alebo prechodu práv z prihlášky do registra je zmluva o prevode alebo rovnopis zmluvy o prevode alebo listiny preukazujúce prechod zapísaného dizajnu alebo prechod práv z prihlášky podľa všeobecne záväzných právnych predpisov3), alebo rovnopis týchto listín.

(3) Ak zmluva alebo listiny podľa odseku 2 nie sú v štátnom jazyku,2) úrad môže vyzvať žiadateľa, aby predložil ich preklad do štátneho jazyka.2)

§ 13

(1) Žiadosť o zápis licencie do registra, ktorú podáva úradu majiteľ zapísaného dizajnu alebo nadobúdateľ licencie, obsahuje

a) číslo prihlášky alebo číslo zapísaného dizajnu,

b) priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu a štátnu príslušnosť majiteľa zapísaného dizajnu; ak je majiteľom zapísaného dizajnu právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,

c) priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu a štátnu príslušnosť nadobúdateľa licencie; ak je nadobúdateľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,

d) priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo oprávneného zástupcu žiadateľa, ako aj plnomocenstvo, ak je žiadateľ zastúpený alebo musí byť zastúpený (§ 49 ods.2 zákona),

e) údaj, či ide o licenciu výlučnú alebo nevýlučnú,

f) deň uzavretia licenčnej zmluvy a deň zániku licenčnej zmluvy,

g) podpis žiadateľa alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene.

(2) Prílohou žiadosti o zápis licencie do registra je licenčná zmluva alebo rovnopis licenčnej zmluvy.

(3) Ak zmluva podľa odseku 2 nie je v štátnom jazyku,2) úrad môže vyzvať žiadateľa, aby predložil jej preklad do štátneho jazyka.2)

§ 14

(1) Žiadosť o zápis záložného práva do registra, ktorú podáva úradu záložný veriteľ, obsahuje

a) číslo prihlášky alebo zapísaného dizajnu,

b) priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu a štátnu príslušnosť majiteľa zapísaného dizajnu; ak je majiteľom zapísaného dizajnu právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,

c) priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu a štátnu príslušnosť záložného veriteľa; ak je záložným veriteľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,

d) priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo oprávneného zástupcu záložného veriteľa, ako aj plnomocenstvo, ak je záložný veriteľ zastúpený alebo musí byť zastúpený (§ 49 ods. 2 zákona),

e) deň uzavretia záložnej zmluvy a deň zániku záložnej zmluvy,

f) podpis záložného veriteľa alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene.

(2) Prílohou žiadosti o zápis záložného práva do registra je zmluva o zriadení záložného práva.

(3) Ak zmluva podľa odseku 2 nie je v štátnom jazyku,2) úrad môže vyzvať žiadateľa, aby predložil jej preklad do štátneho jazyka.2)

§ 15

Podrobnosti o údajoch zapisovaných do registra a zverejňovaných vo vestníku

(1) Do registra prihlášok a zapísaných dizajnov sa zapisuje

a) číslo zapísaného dizajnu,

b) deň zápisu dizajnu,

c) deň oznámenia zápisu dizajnu vo vestníku,

d) číslo prihlášky,

e) deň podania prihlášky,

f) údaje o uplatnenom práve prednosti podľa medzinárodného dohovoru,

g) zatriedenie podľa medzinárodného triedenia,1)

h) názov dizajnu,

i) priezvisko, meno, adresa trvalého pobytu a štátna príslušnosť pôvodcu dizajnu,

j) priezvisko, meno, adresa trvalého pobytu a štátna príslušnosť prihlasovateľa; ak je prihlasovateľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,

k) priezvisko, meno, adresa trvalého pobytu a štátna príslušnosť majiteľa zapísaného dizajnu; ak je majiteľom zapísaného dizajnu právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,

l) licencia,

m) prevod a prechod práv z prihlášky, záložné právo, prevod a prechod zapísaného dizajnu, prepis oprávnenej osoby za majiteľa zapísaného dizajnu a existencia súdneho sporu,

n) výmaz zapísaného dizajnu, čiastočný výmaz zapísaného dizajnu,

o) právo predchádzajúceho užívateľa,

p) priezvisko, meno a adresa miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresa trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo oprávneného zástupcu prihlasovateľa alebo majiteľa zapísaného dizajnu,

q) zánik zapísaného dizajnu a

r) ďalšie rozhodné údaje.

(2) Pri oznámení o zápise dizajnu do registra (§ 35 ods.1 zákona) úrad vo vestníku zverejní priezvisko, meno a štátnu príslušnosť pôvodcu dizajnu; priezvisko, meno a štátnu príslušnosť majiteľa zapísaného dizajnu; ak je majiteľom zapísaného dizajnu právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo; údaje uvedené v odseku 1 písm. a), b) a d) až h) a vyobrazenie dizajnu, ak prihlasovateľ nepožiadal o odklad zverejnenia dizajnu podľa § 35 ods. 2 zákona.


Spoločné ustanovenie

§ 16

Podanie na úrad možno doručiť osobne, poštou alebo prostredníctvom elektronických prostriedkov.

§ 17

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2002.


Darina Kyliánová v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 28/1981 Zb. o Locarnskej dohode o zriadení medzinárodného triedenia priemyselných vzorov a modelov podpísanej v Locarne 8. októbra 1968.

2) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

3) Napríklad § 69, 479 a 487 Obchodného zákonníka, § 460 a 469 Občianskeho zákonníka, § 12 až 17 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.