Oznámenie č. 626/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť za rok 2001

Čiastka 245/2002
Platnosť od 14.11.2002
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. decembra 2002.

626

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 76e ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení zákona č. 457/2002 Z. z.

výnos z 5. novembra 2002 č. M/4344/2002, ktorým sa vydáva index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť za rok 2001.

Výnos nadobúda účinnosť 1. decembra 2002.

Výnos je uverejnený v čiastke 36/2002 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.