Vyhláška č. 623/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 170/2002 Z. z. o výške poplatkov za úkony Úradu pre finančný trh v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 517/2002 Z. z.

Čiastka 244/2002
Platnosť od 13.11.2002 do31.12.2005
Účinnosť od 01.01.2003 do31.12.2005
Zrušený 747/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou ustanovení čl. I bodov 1, 5, 7 a 8 položky 3 písm. b) až g), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2003

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2003 - 31.12.2005 Delená účinnosť
15.11.2002 - 31.12.2002

Pôvodný predpis

13.11.2002