Vyhláška č. 622/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o podrobnostiach evidencie osobitných tlačív veterinárneho lekárskeho predpisu

Čiastka 244/2002
Platnosť od 13.11.2002
Účinnosť od 01.01.2003