Úplné znenie č. 617/2002 Z. z.Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 241/2002
Platnosť od 08.11.2002

617

PREDSEDA

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

vyhlasuje

úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 154/1999 Z. z., zákonom č. 397/2001 Z. z. a zákonom č. 492/2001 Z. z.

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1

Účel zákona

Účelom tohto zákona je úprava ochrany vkladov uložených v bankách1) a v pobočkách zahraničných bánk1) a poskytovania náhrad za tieto vklady, ak sa stanú nedostupnými.

§ 2

Úvodné ustanovenia

(1) Zriaďuje sa Fond ochrany vkladov (ďalej len „fond"), ktorý sústreďuje peňažné príspevky (ďalej len „príspevky") bánk a pobočiek zahraničných bánk na poskytovanie náhrad za vklady uložené v bankách a v pobočkách zahraničných bánk a nakladá s nimi v súlade s týmto zákonom.

(2) Fond je právnická osoba a zapisuje sa do obchodného registra. Podrobnosti o činnosti fondu a o jeho organizácii upravia stanovy fondu v súlade s týmto zákonom.

(3) Fond nie je štátnym fondom podľa osobitného zákona.2)

§ 3

Vymedzenie niektorých pojmov

(1) Vkladom sa na účely tohto zákona rozumie záväzok banky alebo pobočky zahraničnej banky voči fyzickej osobe alebo právnickej osobe určenej týmto zákonom (ďalej len „vkladateľ") na výplatu peňažných prostriedkov, ktoré banke alebo pobočke zahraničnej banky zveril vkladateľ pri bankovom obchode2a) vykonanom vo svojom mene a na svoj účet alebo ktoré banka alebo pobočka zahraničnej banky prijala ako platby v prospech vkladateľa, a to vrátane úrokov a iných majetkových výhod spojených so zverením týchto peňažných prostriedkov, vrátane vkladov podľa odseku 2.

(2) Za vklad sa na účely tohto zákona považuje aj

a) vklad, ktorý je podľa záznamov vykonaných bankou alebo pobočkou zahraničnej banky pred dňom, keď sa vklady stali nedostupnými podľa odseku 5, vedený pre viac vkladateľov s rozsahom údajov o každom vkladateľovi najmenej podľa odseku 4 písm. a) (ďalej len „spoločný vklad"),

b) notárska úschova3) uložená v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ak oprávneným príjemcom peňažných prostriedkov z tejto úschovy je alebo má byť osoba, ktorej vklady sú chránené týmto zákonom, a ak pred dňom, keď sa vklady stali nedostupnými podľa odseku 5, notár, spravujúci túto notársku úschovu, doručil príslušnej banke alebo pobočke zahraničnej banky písomné oznámenie s údajmi o každom oprávnenom príjemcovi najmenej v rozsahu podľa odseku 4 písm. a).

(3) Vklady podľa odsekov 1 a 2 sú s výnimkou vkladov podľa odseku 4 chránené v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom, ak vkladateľom je

a) fyzická osoba,

b) nadácia,4) neinvestičný fond,4a) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,5) združenie občanov5a) alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov,5b)

c) právnická osoba, ktorá nie je uvedená v písmene b), s výnimkou

1. banky,5c) obchodníka s cennými papiermi,5d) ktorý nie je bankou, centrálneho depozitára evidencie zaknihovaných cenných papierov,5d) burzy cenných papierov,5e) komoditnej burzy,5f) správcovskej spoločnosti vrátane majetku v podielovom fonde,5g) poisťovne,5h) doplnkovej dôchodkovej poisťovne,5i) pošty,5j) právnickej osoby prevádzkujúcej lotérie alebo iné podobné hry5k) a s výnimkou Exportno-importnej banky Slovenskej republiky,

2. slovenskej právnickej osoby neuvedenej v bode 1 alebo zahraničnej právnickej osoby, ktorá má čo len čiastočne rovnaký predmet činnosti ako niektorá z právnických osôb uvedených v bode1,5l)

3. právnickej osoby neuvedenej v bode 1 alebo 2, ktorá podľa osobitného zákona5m) musí povinne mať účtovnú závierku overenú audítorom,

4. štátu, štátneho fondu, obce, vyššieho územného celku, ich rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie a orgánov verejnej moci,5n)

5. právnickej osoby zriadenej zákonom a neuvedenej v bodoch 1 až 4.

(4) Týmto zákonom nie je chránený

a) vklad, ktorý podľa záznamov vykonaných bankou alebo pobočkou zahraničnej banky pred dňom, keď sa vklady stali nedostupnými podľa odseku 5, nie je vedený pre vkladateľa najmenej v rozsahu údajov o vkladateľovi, ktorými sú

1. meno, priezvisko, rodné číslo7a) alebo dátum narodenia a adresa trvalého pobytu vkladateľa, ak je vkladateľom fyzická osoba,

2. názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, a adresa sídla vkladateľa, ak je vkladateľom právnická osoba, ktorej vklady sú chránené týmto zákonom, ako aj meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby,

b) vklad na doručiteľa,7b) najmä vklad na vkladnej knižke na doručiteľa a vklad vo forme cenného papiera na doručiteľa,

c) vklad vo forme verejne obchodovateľného cenného papiera,5d)

d) vklad vo forme dlhopisu, zmenky alebo šeku,

e) spoločný vklad, ak nie sú splnené podmienky podľa odseku 2 písm. a),

f) vklad, ktorým je notárska úschova,3) ak nie sú splnené podmienky podľa odseku 2 písm. b).

(5) Vklad sa považuje za nedostupný, ak ide o vklad

a) uložený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorá bola podľa § 8 ods. 3 vyhlásená za neschopnú vyplácať vklady,

b) uložený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorej súd pozastavil nakladanie s vkladmi rozhodnutím vydaným v konaní podľa osobitného zákona,6) ak sa toto rozhodnutie stalo vykonateľným pred vyhlásením podľa § 8 ods. 3.

(6) Bankami a pobočkami zahraničných bánk sa na účely tohto zákona rozumejú banky1) a pobočky zahraničných bánk,1) ktoré sú povinné zúčastniť sa na ochrane vkladov podľa tohto zákona (§ 4); za banku alebo pobočku zahraničnej banky sa na účely tohto zákona považuje aj právnická osoba, ktorej bolo odobraté bankové povolenie alebo ktorej zaniklo bankové povolenie,7) a to až do vyplatenia všetkých vkladov chránených týmto zákonom.

§ 4

Účasť bánk na ochrane vkladov

(1) Banky, ktoré prijímajú vklady, sú povinné zúčastniť sa podľa tohto zákona na ochrane vkladov a platiť príspevky na tento účel do fondu, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Pobočky zahraničných bánk sú povinné zúčastniť sa na ochrane vkladov a platiť príspevky podľa tohto zákona v celom rozsahu, ak v nich uložené vklady

a) nie sú chránené ani poistené v štáte, v ktorom má zakladajúca zahraničná banka svoje sídlo, alebo

b) sú chránené alebo poistené v štáte, v ktorom má zakladajúca zahraničná banka svoje sídlo v menšom rozsahu, ako to ustanovuje tento zákon.

(3) Pobočka zahraničnej banky nie je povinná zúčastniť sa na ochrane vkladov podľa tohto zákona, ak v nej uložené vklady sú chránené v štáte, v ktorom má zakladajúca zahraničná banka svoje sídlo najmenej v rozsahu podľa tohto zákona a za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.

(4) Povinnosť zúčastniť sa na ochrane vkladov neplatí pre banku so sídlom v Slovenskej republike v rozsahu vkladov prijatých jej pobočkou umiestnenou v štáte, v ktorom je zákonná povinnosť chrániť alebo poistiť vklady, podľa práva tohto štátu bez ohľadu na systém ochrany vkladov v Slovenskej republike.

(5) Náhrady poskytované za nedostupné vklady v pobočke zahraničnej banky, ktorá sa zúčastňuje na ochrane alebo na poistení vkladov v štáte, v ktorom má zakladajúca zahraničná banka svoje sídlo, nemôžu byť vyššie ako náhrady podľa tohto zákona.

(6) V rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom sú chránené vklady uložené v bankách a v pobočkách zahraničných bánk (ďalej len „banka") a fond je povinný za ne poskytnúť náhradu, ak sa stanú nedostupnými.

(7) Povinnosť zúčastniť sa na ochrane vkladov podľa tohto zákona vzniká banke dňom prijatia prvého vkladu chráneného týmto zákonom.

(8) Úroveň a rozsah ochrany vkladov podľa tohto zákona nesmie byť predmetom hospodárskej súťaže ani predmetom reklamy.8) Tým nie je dotknuté ustanovenie § 28 tohto zákona.

DRUHÁ ČASŤ

PRÍSPEVKY BÁNK DO FONDU

§ 5

Druhy príspevkov

(1) Banky sú povinné uhradiť do fondu tieto príspevky:

a) vstupný príspevok,

b) ročný príspevok,

c) mimoriadny príspevok.

(2) Vstupný príspevok je jednorazový príspevok banky.

(3) Ročný príspevok je opakujúci sa príspevok banky, ktorý slúži na vytváranie zdrojov fondu určených na výplatu náhrad za nedostupné vklady.

(4) Mimoriadny príspevok je príspevok banky, ktorý slúži na doplnenie zdrojov fondu určených na výplatu náhrad za nedostupné vklady, a to v prípade potreby doplnenia zdrojov fondu na výdavky z dôvodu výplaty náhrad za nedostupné vklady alebo z dôvodu splácania úveru použitého na zabezpečenie výplaty náhrad za nedostupné vklady.

§ 6

Výška príspevkov

(1) Výška vstupného príspevku je 1 000 000 Sk.

(2) Ročný príspevok na príslušný rok určuje fond pre všetky banky vopred na celý rok, a to najneskôr do 20. decembra predchádzajúceho roka, a je pre všetky banky rovnaký. Fond ho určuje v rozpätí od 0,1 % do 0,75 % z hodnoty vkladov v banke chránených týmto zákonom, a to podľa priemerného stavu vkladov za predchádzajúci štvrťrok. Podrobnosti o výpočte priemerného stavu vkladov za predchádzajúci štvrťrok určuje fond a písomne ich oznámi bankám. Výška ročného príspevku na roky, počas ktorých fond spláca úver použitý na zabezpečenie výplaty náhrad za nedostupné vklady, sa rovná hornej hranici rozpätia sadzby ročného príspevku; výšku ročného príspevku na roky, počas ktorých fond nemá vytvorené vlastné finančné zdroje na zabezpečenie výplaty náhrad najmenej vo výške 1,5 % z celkovej hodnoty všetkých vkladov chránených týmto zákonom, fond určuje len v hornej polovici rozpätia sadzby ročného príspevku.

(3) Výšku mimoriadneho príspevku určuje fond [§ 17 ods. 1 písm. j)] pre všetky banky rovnako v rozpätí od 0,1 % do 1,0 % z hodnoty vkladov v banke chránených týmto zákonom, a to podľa ich priemerného stavu za kalendárny štvrťrok, ktorý predchádza dňu splatnosti mimoriadneho príspevku.

(4) Výška vstupného príspevku Národnej banky Slovenska je 100 000 000 Sk.

§ 7

Splatnosť príspevkov

(1) Vstupný príspevok je banka povinná uhradiť do 30 dní odo dňa vzniku povinnosti zúčastniť sa na ochrane svojich vkladov podľa § 4 ods. 7.

(2) Ročný príspevok je banka povinná uhradiť v pravidelných štvrťročných splátkach vždy najneskôr do 20. dňa prvého mesiaca kalendárneho štvrťroka.

(3) Mimoriadne príspevky sú banky povinné uhradiť v lehotách určených rozhodnutím fondu.

(4) Banky uhrádzajú príspevky v slovenskej mene. Pri ochrane vkladov v cudzej mene sa na prepočet cudzej meny na slovenskú menu použije kurz vyhlásený Národnou bankou Slovenska9) ku dňu, ku ktorému banky vykazujú výšku vkladov na účely zistenia priemerného stavu vkladov za predchádzajúci štvrťrok podľa § 6 ods. 2.

(5) Banka, v ktorej sa vklady stali nedostupnými podľa § 3 ods. 5, nie je povinná uhrádzať fondu príspevky, ktorých splatnosť nastala po dni, keď sa vklady v tejto banke stali nedostupnými.

(6) Banka, ktorá neuhradí riadne a včas príspevok fondu, je povinná z dlžnej sumy príspevku zaplatiť fondu úroky z omeškania vo výške podľa osobitného predpisu.9a)

(7) Ustanovením odseku 6 nie je dotknutá zodpovednosť banky podľa osobitných predpisov.9b)

TRETIA ČASŤ

NÁHRADA ZA NEDOSTUPNÉ VKLADY

§ 8

Neschopnosť banky vyplácať vklady

(1) Ak banka nie je schopná vyplácať vklady počas 48 hodín napriek použitiu svojich likvidných prostriedkov vrátane povinnej minimálnej rezervy,10) je povinná oznámiť túto skutočnosť najneskôr v najbližší pracovný deň Národnej banke Slovenska a fondu.

(2) Ak je v banke zavedená nútená správa11) a nastanú skutočnosti uvedené v odseku 1, oznámenie podľa odseku 1 vykoná správca.

(3) Národná banka Slovenska vyhlási banku za neschopnú vyplácať vklady do troch pracovných dní od doručenia oznámenia podľa odseku 1, ak sa preukáže trvalý nedostatok likvidity banky alebo ak sa nenájdu možnosti na odstránenie dočasného nedostatku likvidity. Národná banka Slovenska môže banku vyhlásiť za neschopnú vyplácať vklady aj z vlastného podnetu, ak zistí vznik skutočností uvedených v tomto odseku bez oznámenia podľa odsekov 1 a 2.

(4) Na vyhlásenie banky za neschopnú vyplácať vklady sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.12)

(5) Vyhlásenie podľa odseku 3 Národná banka Slovenska doručí banke alebo správcovi a fondu.

(6) Dňom, keď sa vklady v banke stali nedostupnými podľa § 3 ods. 5, až do skončenia vyplácania náhrad podľa § 10 ods. 1 a 2 sa pozastavuje nakladanie s vkladmi v banke, postupovanie pohľadávok proti banke z nedostupných vkladov a započítavanie vzájomných pohľadávok medzi bankou a inými osobami, ak tento zákon neustanovuje inak. Na rovnaké obdobie sa banke zakazuje prijímať ďalšie vklady, poskytovať úvery, bankové záruky a dokumentárne akreditívy a uzatvárať iné obchody, ktorými sa zvyšujú pohľadávky alebo záväzky banky voči iným osobám; nezastavuje sa prijímanie splátok úverov poskytnutých bankou ani ich príslušenstva. Banka je týmto dňom povinná aj pozastaviť nakladanie s bankovými platobnými kartami vydanými k účtom v banke.

§ 9

Náhrada za nedostupný vklad

(1) Za nedostupný vklad v banke podľa § 3 ods. 5 má vkladateľ právo na náhradu od fondu v slovenskej mene.13) Namiesto vkladateľa má právo na náhradu iná osoba, ak to ustanovuje tento zákon.

(2) Za nedostupný vklad chránený týmto zákonom, ktorého výška sa zisťuje podľa odsekov 3 a 4 a podľa § 10 ods. 8, poskytuje fond

a) náhradu vo výške 90 % z nedostupného vkladu,

b) v súhrne jednému vkladateľovi alebo inej osobe oprávnenej podľa tohto zákona náhradu podľa písmena a) najviac vo výške sumy, ktorá sa rovná prepočtu 20 000 EUR na slovenské koruny podľa kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska ku dňu, keď sa vklady v banke stali nedostupnými podľa § 3 ods.
5; týmto ustanovením nie je dotknuté ustanovenie § 28a.

(3) Na účely výpočtu výšky náhrady za nedostupné vklady sa spočítavajú všetky týmto zákonom chránené nedostupné vklady toho istého vkladateľa v jednej banke vrátane jeho podielov na spoločných vkladoch a na notárskych úschovách chránených týmto zákonom, a to podľa stavu ku dňu, keď sa vklady v banke stali nedostupnými podľa § 3 ods. 5. Pri každom spoločnom vklade platí, že každý z vkladateľov má rovnaký podiel, ak sa hodnovernými dokladmi nepreukážu iné podiely jednotlivých vkladateľov. Úroky a iné majetkové výhody spojené s nedostupným vkladom sa na účely výpočtu výšky náhrady vypočítajú podľa stavu ku dňu, keď sa vklady v banke stali nedostupnými podľa § 3 ods. 5, a pripočítajú sa k nedostupnému vkladu vkladateľa. Takto zistená výška nedostupného vkladu sa na účely výpočtu náhrady zníži o všetky premlčané vklady13a) a tiež o všetky záväzky vkladateľa voči banke podľa stavu ku dňu, keď sa vklady stali nedostupnými podľa § 3 ods. 5.

(4) Ak nie je hodnoverne preukázaná iná výška vkladu alebo záväzku vkladateľa voči banke, je rozhodujúci záznam v evidencii banky, ak osobitný zákon13b) neustanovuje inak.

(5) Vkladateľovi patrí náhrada podľa odsekov 1 a 2 aj vtedy, keď jeho vklad nie je splatný do konca lehoty na vyplácanie náhrad, ktorá sa určí podľa
§ 10 ods. 1 a 2. To neplatí pri zákaze nakladania s vkladom alebo pri zákaze jeho výplaty podľa osobitných predpisov;14) po skončení zákazu možno poskytnúť náhradu podľa povahy veci vkladateľovi alebo inej osobe, ak jej na vklad vkladateľa alebo na jeho časť vzniklo právo podľa rozhodnutia príslušného orgánu.

(6) Náhrada nepatrí za premlčané vklady a vklady vkladateľov, ktorí majú podľa osobitných predpisov osobitný vzťah k banke15) kedykoľvek v období jedného roka pred dňom, keď sa vklady stali nedostupnými. Za toto obdobie si fond môže v súlade s § 12 ods. 1 vyžiadať od bánk zoznam týchto osôb.

(7) Náhrada nepatrí vkladateľom, ktorí

a) svojou trestnou činnosťou, za ktorú boli súdom v trestnom konaní právoplatne odsúdení, čiastočne alebo úplne spôsobili neschopnosť banky vyplácať vklady,

b) nadobudli vklady v súvislosti s legalizáciou výnosov z trestnej činnosti, za ktorú boli v trestnom konaní právoplatne odsúdení.

(8) Fond pozastaví výplatu náhrad vkladateľom uvedeným v odseku 7 písm. a) počas trestného konania vedeného proti týmto osobám v súvislosti s ich trestnou činnosťou, ktorá môže mať vzťah k neschopnosti banky vyplácať vklady. Fond ďalej pozastaví výplatu náhrad za tie vklady, o ktorých je v priebehu trestného konania zrejmé, že ide o vklady podľa odseku 7 písm. b).

(9) Za vklady podľa odsekov 6, 7 a 8 sú banky povinné prispievať do fondu v súlade s § 6 tohto zákona.

(10) O sporoch súvisiacich s náhradami a s ich vyplácaním podľa tohto zákona rozhoduje súd.

§ 10

Vyplácanie náhrad

(1) Fond najneskôr do piatich dní od doručenia vyhlásenia podľa§ 8 ods. 3 alebo vykonateľného rozhodnutia súdu podľa § 3 ods. 5 písm. b) určí začatie, trvanie, postup a miesto vyplácania náhrad. Oznámenie o tom doručí bez zbytočného odkladu banke alebo správcovi.

(2) Vyplácanie náhrad sa musí skončiť najneskôr do troch mesiacov od vyhlásenia podľa § 8 ods. 3 alebo od doručenia vykonateľného rozhodnutia súdu podľa § 3 ods. 5 písm. b). Fond môže s predchádzajúcim súhlasom Národnej banky Slovenska vo výnimočných a odôvodnených prípadoch túto lehotu predĺžiť najviac o tri mesiace, a to aj opakovane; vyplácanie náhrad však musí byť skončené najneskôr do jedného roka odo dňa, keď sa vklady v banke stali nedostupnými podľa § 3 ods. 5.

(3) Banka alebo správca je povinná údaje podľa odseku 1 spolu s vyhlásením podľa § 8 ods. 3 alebo výrokom vykonateľného rozhodnutia súdu podľa § 3 ods. 5 písm. b) uverejniť v hromadných informačných prostriedkoch s celoštátnou pôsobnosťou a vo verejne prístupných priestoroch banky v najbližší pracovný deň po doručení oznámenia podľa odseku 1.

(4) Fond vypláca náhrady za nedostupné vklady spravidla prostredníctvom banky. Na tento účel je oprávnený dávať banke potrebné pokyny. Tieto pokyny sú pre banku záväzné.

(5) Osoba, ktorá si uplatňuje právo na náhradu za nedostupný vklad, musí preukázať podľa druhu vkladu, že má právo na výplatu náhrady za tento vklad; toto právo sa preukazuje najmä dokladom o vkladovom vzťahu alebo rozhodnutím súdu alebo iného príslušného orgánu verejnej moci. Fyzická osoba, ktorá si uplatňuje právo na náhradu, musí zároveň preukázať svoju totožnosť; právnická osoba, ktorá si uplatňuje právo na náhradu, musí zároveň predložiť výpis z úradného registra alebo z inej úradnej evidencie, v ktorej je zapísaná, nie starší ako jeden mesiac pred uplatnením práva na náhradu. Zástupca vkladateľa musí preukázať aj svoju totožnosť a odovzdať doklad alebo úradne osvedčenú kópiu dokladu, z ktorého vyplýva oprávnenie zástupcu na zastupovanie; ak ide o právnickú osobu, za ktorú neuplatňuje právo na náhradu jej štatutárny orgán, musí byť na tomto doklade úradne osvedčený podpis štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby. Ak vkladateľ alebo jeho zákonný zástupca koná prostredníctvom splnomocnenca, splnomocnenec musí preukázať tiež svoju totožnosť a odovzdať splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa; ak je splnomocniteľom právnická osoba, na splnomocnení musí byť úradne osvedčený podpis štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby. Pri výplate náhrad za nedostupné vklady sa neprihliada na prípadné viazanie (vinkuláciu) výplaty vkladu okrem vinkulácie výplaty vkladu na súhlas tretej osoby; prihliada sa aj na akreditív otvorený v prospech tretích osôb podľa osobitného predpisu.15a) Pri vinkulácii výplaty vkladu na súhlas tretej osoby a pri akreditíve otvorenom v prospech tretej osoby sa náhrada vyplatí len s písomným súhlasom tretej osoby s jej úradne osvedčeným podpisom. Totožnosť sa preukazuje

a) platným občianskym preukazom,15b)

b) platným cestovným pasom,15c) diplomatickým pasom,15c) služobným pasom,15c) a ak ide o cudzinca, povolením na pobyt cudzinca15d) na území Slovenskej republiky.

(6) V oznámení fondu podľa odseku 1 sa môže určiť, za akých podmienok sa náhrada vyplatí bezhotovostným prevodom.

(7) Ak má vkladateľ v banke viac vkladov, ktorých súhrnná výška prevyšuje výšku náhrady podľa§ 9 ods. 2, náhrada sa poskytne za vklady postupne v časovom poradí, ako boli vklady uložené v banke, až do výšky ustanovenej v § 9 ods. 2, ak sa fond s vkladateľom nedohodne inak. Náhrada sa vypláca spravidla jednorazovo.

(8) Výška náhrady za vklad v cudzej mene sa vypočítava podľa kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska9) ku dňu, keď sa vklady stali nedostupnými podľa § 3 ods. 5.

(9) Ak nemohol vkladateľ alebo iná osoba podľa § 9 ods. 5 uplatniť právo na náhradu v lehote podľa odsekov1 a 2 z hodnoverne preukázaných závažných zdravotných alebo iných dôvodov,15e) môže fond poskytnúť náhradu na základe písomnej žiadosti aj po tejto lehote, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď sa vklady v banke stali nedostupnými podľa § 3 ods. 5

§ 11

Zánik a vznik niektorých práv

(1) Dňom vyplatenia náhrady zaniká pohľadávka vkladateľa voči banke v rozsahu rovnajúcom sa vyplatenej náhrade podľa§ 9. Týmto dňom fondu vzniká pohľadávka a fond sa stáva veriteľom voči banke v rozsahu náhrady vyplatenej vkladateľovi fondom.

(2) Fond si môže uplatniť voči banke aj skutočné náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s výplatou náhrad.

(3) Ak tento zákon neustanovuje inak, na právne vzťahy medzi fondom a bankou, za ktorú fond vyplatil náhrady za nedostupné vklady, sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu o ručení.15ea)

§ 11a

(1) Výplata náhrady za nedostupný vklad, výška úrokov a iných majetkových výhod zistených podľa§ 9 ods. 3 a výška zostatku vkladu, za ktorý sa neposkytla náhrada, sa vyznačia v evidencii banky a v dokladoch o vkladovom vzťahu, v ktorých sa uvádza výška vkladu. Vkladná knižka a cenný papier, z ktorých bola vykonaná výplata náhrady za nedostupný vklad v plnej výške vkladu, sa zruší a vkladateľovi sa nevráti.15f) Zrušenie vkladu pri výplate náhrad za nedostupný vklad v plnej výške je bezplatné.

(2) Fond môže uplatniť všetky námietky voči vkladateľovi, ktoré by mohla uplatniť voči vkladateľovi banka, ak tento zákon neustanovuje inak.

ŠTVRTÁ ČASŤ

FOND

§ 12

Práva a povinnosti fondu a povinnosti bánk

(1) Fond môže žiadať od bánk na plnenie svojich funkcií informácie priamo súvisiace s jeho činnosťou; predtým ako sa vklady v banke stanú nedostupnými, nemôže žiadať informácie, ktoré sú predmetom bankového tajomstva. Ak sa banka stala neschopnou vyplácať vklady, je povinná neodkladne odovzdať fondu na základe jeho písomnej žiadosti informácie a dokumenty o vkladoch a záväzkoch klienta vrátane vzorov dokumentov o vkladoch. Fond má právo vykonávať v banke, v ktorej sa vklady stali nedostupnými, a v banke, prostredníctvom ktorej fond zabezpečuje vyplácanie náhrad, kontrolu správnosti plnenia ich úloh podľa ustanovení tohto zákona, všeobecných podmienok vyplácania náhrad (§ 12 ods. 3) a s tým súvisiacich pokynov fondu. Všetky dokumenty o vyplatených náhradách za nedostupné vklady v bankách uchováva fond alebo ním poverená banka v súlade s osobitnými predpismi.15g)

(2) Fond môže informácie podľa odseku 1 získať so súhlasom Národnej banky Slovenska aj vlastným zisťovaním v banke. Ak má fond, skôr ako sa stali vklady nedostupnými, dôvodné podozrenie o pravdivosti alebo úplnosti informácií poskytnutých bankou, ktoré súvisia s bankovým tajomstvom, môže požiadať o ich preverenie Národnú banku Slovenska.

(3) Fond vydá všeobecné podmienky vyplácania náhrad po predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska, ktoré musia obsahovať najmä podrobnosti o postupe pri uplatňovaní práva na náhradu a o spôsobe preukazovania práva na náhradu.

(4) Banky sú povinné

a) platiť fondu príspevky v stanovených lehotách a v stanovenom rozsahu,

b) poskytovať fondu informácie podľa odseku 1 v lehote a spôsobom stanoveným fondom,

c) zverejniť vo svojich prevádzkových priestoroch v slovenskom jazyku informáciu o ochrane vkladov podľa tohto zákona vrátane všeobecných podmienok poskytovania náhrad vydaných podľa odseku 3,

d) neodkladne predložiť fondu a Národnej banke Slovenska vykonateľné rozhodnutie súdu podľa § 3 ods. 5 písm. b),

e) vo svojom informačnom systéme osobitne evidovať vklady chránené týmto zákonom.

(5) Banky nesmú zverejňovať informácie o ochrane vkladov podľa tohto zákona inak ako podľa odseku 4 písm. c) alebo spôsobom a za podmienok ustanovených osobitným predpisom.1)

(6) Fond je v rozsahu potrebnom na zabezpečenie plnenia jeho úloh podľa tohto zákona oprávnený spolupracovať a vymieňať si informácie s Národnou bankou Slovenska, s osobami, prostredníctvom ktorých fond zabezpečuje vyplácanie náhrad, a s inštitúciami systémov ochrany bankových vkladov v iných štátoch.

§ 13

Zdroje fondu a použitie prostriedkov fondu

(1) Zdrojmi fondu sú

a) príspevky od bánk podľa § 5,

b) výnosy z použitia peňažných prostriedkov podľa odseku 4 vrátane príjmov z predaja štátnych cenných papierov nakúpených podľa odseku 4 písm. a),

c) úvery podľa odseku 2,

d) prostriedky získané na základe uplatnenia práv, ktoré fond nadobudol podľa § 11,

e) ďalšie príjmy podľa osobitných zákonov.

(2) Fond môže požiadať Národnú banku Slovenska alebo iné banky o poskytnutie úveru. Banku so sídlom v zahraničí môže fond požiadať o úver so súhlasom Národnej banky Slovenska.

(3) Peňažné prostriedky fondu sú uložené na osobitných účtoch v Národnej banke Slovenska.

(4) Peňažné prostriedky fondu možno použiť okrem poskytovania náhrad za vklady podľa § 9 aj na

a) nákup štátnych cenných papierov so splatnosťou do jedného roka odo dňa nákupu,

b) splátky úverov podľa odseku 2,

c) poskytnutie úveru bankám najviac do výšky 10 % prostriedkov fondu; úver sa môže poskytnúť banke iba v prípade zavedenia nútenej správy11) v banke,

d) úhradu nákladov nevyhnutných na zabezpečenie činnosti fondu,

e) úhradu ďalších výdavkov podľa osobitných zákonov.

(5) Podrobnosti o použití prostriedkov fondu upravia stanovy fondu v súlade s týmto zákonom.

§ 14

(1) Fond je povinný viesť účtovníctvo, zabezpečiť jeho preukaznosť a zostavovať účtovnú závierku podľa osobitného predpisu.16)

(2) Účtovnú závierku fondu povinne overuje audítor.

Orgány fondu

§ 15

Orgány fondu sú

a) Rada fondu,

b) Prezídium fondu,

c) Dozorná rada fondu.

§ 16

Rada fondu

(1) Najvyšším orgánom fondu je Rada fondu.

(2) Rada fondu sa skladá zo siedmich členov; jej funkčné obdobie je štvorročné. Piatich členov Rady fondu volia a odvolávajú zástupcovia bánk, na ktoré sa vzťahuje povinnosť uhrádzať príspevky fondu, na schôdzi zástupcov bánk podľa odseku 3, ak tento zákon neustanovuje inak. Jedným členom Rady fondu je zástupca Národnej banky Slovenska, ktorého vymenúva a odvoláva guvernér Národnej banky Slovenska. Jedným členom Rady fondu je zástupca Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo"), ktorého zo zamestnancov ministerstva vymenúva a odvoláva minister financií. Každý člen Rady fondu má jeden hlas.

(3) Zástupcovia jednotlivých bánk na schôdzu zástupcov bánk sú určení štatutárnym orgánom príslušnej banky a na schôdzi zástupcov bánk majú hlasy v takom vzájomnom pomere, aký tvoria riadne príspevky a mimoriadne príspevky jednotlivých bánk uhradené fondu za obdobie od predchádzajúcej schôdze zástupcov bánk. Každá banka môže na schôdzi zástupcov bánk navrhnúť zvolenie najviac jedného člena Rady fondu. O priebehu schôdze zástupcov bánk a o výsledku voľby členov Rady fondu sa vyhotovuje notárska zápisnica.

§ 17

Pôsobnosť Rady fondu

(1) Do pôsobnosti Rady fondu (ďalej len „rada") patrí najmä

a) voliť a odvolávať členov Prezídia fondu,

b) voliť a odvolávať členov Dozornej rady fondu, ak tento zákon neustanovuje inak,

c) voliť a odvolávať predsedu rady a podpredsedu rady,

d) schvaľovať rokovací poriadok rady a Prezídia fondu,

e) schvaľovať stanovy fondu,

f) schvaľovať rozpočet fondu; súčasťou rozpočtu fondu je aj rozpočet nákladov fondu podľa § 13 ods. 4 písm. d),

g) schvaľovať ročnú účtovnú závierku fondu,

h) schvaľovať výročnú správu o činnosti fondu za predchádzajúci rok, ktorá sa predkladá Národnej banke Slovenska a ministerstvu,

ch) rozhodovať o výplate náhrad z fondu v súlade s týmto zákonom a určovať spôsob výplaty náhrad,

i) stanovovať ročne finančnú politiku fondu,

j) určovať výšku riadnych príspevkov a mimoriadnych príspevkov a lehotu splatnosti mimoriadnych príspevkov,

k) schvaľovať všeobecné podmienky vyplácania náhrad za nedostupné vklady v bankách,

l) schvaľovať úver bankám podľa § 13 ods. 4 písm. c),

m) schvaľovať odmeňovanie členov Prezídia fondu, Dozornej rady fondu a zásady odmeňovania zamestnancov fondu.

(2) Rozhodnutie rady podpisujú najmenej dvaja členovia rady, z ktorých aspoň jeden je predsedom rady alebo podpredsedom rady.

§ 18

Prezídium fondu

(1) Prezídium fondu sa skladá z predsedu Prezídia fondu a ďalších dvoch členov, ktorých volí a odvoláva rada.

(2) Predseda Prezídia fondu a ďalší členovia Prezídia fondu sú zamestnancami fondu.

§ 19

Pôsobnosť Prezídia fondu

(1) Prezídium fondu (ďalej len „prezídium") zabezpečuje činnosť fondu vrátane vykonávania rozhodnutí rady.

(2) Prezídium koná v mene fondu v rozsahu vymedzenom stanovami. V týchto prípadoch sa na platnosť písomných právnych úkonov vyžadujú podpisy najmenej dvoch členov prezídia. Stanovy ďalej určia, kedy a v akom rozsahu členovia prezídia konajú v mene fondu a udeľujú splnomocnenie konať v mene fondu.

§ 20

Dozorná rada fondu

(1) Dozorná rada fondu sa skladá z piatich členov, jej funkčné obdobie je štvorročné.

(2) Tromi členmi Dozornej rady fondu sú zástupcovia bánk, ktorých volí a odvoláva rada na základe návrhov bánk. Jedným členom Dozornej rady fondu je zástupca Národnej banky Slovenska, ktorého vymenúva a odvoláva guvernér Národnej banky Slovenska. Jedným členom Dozornej rady fondu je zástupca ministerstva, ktorého zo zamestnancov ministerstva vymenúva a odvoláva minister financií.

(3) Dozorná rada fondu volí zo svojho stredu predsedu a podpredsedu.

(4) Členmi Dozornej rady fondu nemôžu byť členovia rady, členovia prezídia ani iní zamestnanci fondu.

§ 21

Pôsobnosť Dozornej rady fondu

(1) Dozorná rada fondu (ďalej len „dozorná rada") dohliada na činnosť a hospodárenie fondu, rady a prezídia a na to, či sú v súlade s týmto zákonom, s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, všeobecnými podmienkami vyplácania náhrad za nedostupné vklady v bankách vydanými podľa§ 12 ods. 3 a so stanovami fondu.

(2) Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov týkajúcich sa činnosti fondu a získavať informácie o všetkých uskutočňovaných aktivitách s jeho prostriedkami.

(3) Dozorná rada predkladá rade a Národnej banke Slovenska o svojich zisteniach správu raz za štvrťrok a v prípade konania v rozpore s týmto zákonom, všeobecnými podmienkami vyplácania náhrad za nedostupné vklady v bankách vydanými podľa § 12 ods. 3 alebo stanovami najneskôr do troch dní od jeho zistenia.

§ 21a

Úrad fondu

Úlohy spojené s odborným, organizačným, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti a bežného chodu fondu a jeho orgánov zabezpečuje úrad fondu. Úrad fondu tvoria zamestnanci fondu a riadi ho predseda prezídia. Podrobnosti o postavení úradu fondu ustanovia stanovy fondu.

§ 22

Dohľad nad činnosťou fondu

(1) Fond podlieha dohľadu,17) ktorý z hľadiska dodržiavania tohto zákona vykonáva Národná banka Slovenska.

(2) Ak Národná banka Slovenska zistí porušenie tohto zákona fondom, môže navrhnúť odvolanie členov orgánov fondu zodpovedných za zistené nedostatky. Orgán fondu alebo osoba, ktorá ich vymenovala alebo zvolila, je povinná návrhu vyhovieť bez zbytočného odkladu.

§ 22a

Do obchodného registra sa okrem údajov ustanovených osobitným predpisom17a) zapisujú meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo členov orgánov fondu.


PIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA

Postup pri zavádzaní ochrany vkladov

§ 23

(1) Banky, ktoré sú povinné zúčastniť sa na ochrane vkladov podľa tohto zákona, sú povinné do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona uhradiť vstupný príspevok na účet fondu.

(2) Prvú splátku ročného príspevku sú banky povinné uhradiť na účet fondu do 20 dní od doručenia rozhodnutia rady o výške ročného príspevku podľa § 6 ods. 2.

§ 24

Ustanovujúcu schôdzu rady zvolá Národná banka Slovenska do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

§ 25

(1) Za vklady v Slovenskej sporiteľni, a. s., v Investičnej a rozvojovej banke, a. s., a vo Všeobecnej úverovej banke, a. s., vrátane anonymných vkladov zriadených pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona ručí štát v celej výške počas 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

(2) Banky uvedené v odseku 1 sú povinné na žiadosť vkladateľa podanú do jedného roka od nadobudnutia účinnosti tohto zákona zmeniť anonymné vklady na vklady podľa § 3 ods. 1 na vlastné náklady, a to za rovnakých podmienok, ako je zriadený anonymný vklad ku dňu podania žiadosti o jeho zmenu. O tejto možnosti sú banky uvedené v odseku 1 povinné informovať svojich vkladateľov vo svojich prevádzkových priestoroch.

(3) Do dňa, ktorým sa Slovenská republika stane členom Európskych spoločenstiev a Európskej únie, sa § 16 ods. 2,§ 17 písm. b) a § 20 ods. 1 a 2 nepoužijú.

(4) Do dňa, ktorým sa Slovenská republika stane členom Európskych spoločenstiev a Európskej únie, je rada sedemčlenná a dozorná rada päťčlenná. Dvoch členov rady vymenúva a odvoláva zo zamestnancov ministerstva minister financií, piatich členov rady vymenúva a odvoláva guvernér Národnej banky Slovenska, z toho dvoch zástupcov Národnej banky Slovenska a troch zástupcov bánk na základe návrhov bánk. Dvoch členov dozornej rady vymenúva a odvoláva zo zamestnancov ministerstva minister financií, troch členov dozornej rady vymenúva a odvoláva guvernér Národnej banky Slovenska, z toho dvoch zástupcov Národnej banky Slovenska a jedného zástupcu bánk na základe návrhov bánk.

(5) Rada podľa odseku 4 zvolá najneskôr 30 dní pred uplynutím jej funkčného obdobia prvú schôdzu zástupcov bánk podľa § 16 ods. 3. Na prvej schôdzi zástupcov bánk majú zástupcovia jednotlivých bánk hlasy v takom vzájomnom pomere, aký tvoria riadne príspevky a mimoriadne príspevky jednotlivých bánk uhradené fondu za obdobie od vzniku fondu do uskutočnenia tejto prvej schôdze.

§ 26

(1) Pri zriadení osobitného bežného účtu s označením „notárska úschova"3) alebo pri najbližšej dispozícii s účtom už existujúcim je vkladateľ povinný banke písomne oznámiť, či sú na účte uložené peňažné prostriedky osôb, ktorých vklady sú chránené týmto zákonom. Ak sú na účte uložené peňažné prostriedky osôb, ktorých vklady sú chránené týmto zákonom, banka od oznámenia tejto skutočnosti nakladá s vkladom na tomto účte ako s akýmkoľvek iným vkladom podliehajúcim ochrane vkladov.

(2) Na účely výpočtu náhrady z fondu za vklad na tomto účte je vkladateľ povinný predložiť fondu rozčlenenie vkladov podľa jednotlivých osôb a súm pripadajúcich na každú z nich a pravdivosť týchto údajov fondu preukázať.

(3) Náhrada za vklad sa poskytne v rovnakej výške, v akej by sa poskytla v prípade, ak by každá z uvedených osôb mala peňažné prostriedky, ktoré na ňu pripadajú podľa odsekov 1 a 2, uložené na vlastnom účte.

§ 27

Povinnosť mlčanlivosti

(1) Členovia rady, členovia dozornej rady, zamestnanci fondu, zamestnanci banky, prostredníctvom ktorých fond vypláca náhrady, a iné osoby podieľajúce sa na činnosti fondu sú povinné dodržiavať mlčanlivosť vo veciach týkajúcich sa bánk a ich klientov, o ktorých sa dozvedeli pri plnení úloh fondu alebo v priamej súvislosti s nimi, a to aj po skončení členstva v rade a v dozornej rade a po skončení pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu, alebo iného právneho vzťahu s fondom.

(2) Rada z dôvodov verejného záujmu môže oslobodiť od povinnosti mlčanlivosti členov rady, dozornej rady alebo prezídia; ostatné osoby uvedené v odseku 1 môže od povinnosti mlčanlivosti oslobodiť prezídium.

§ 28

Zmluvné poistenie bánk

Nad rozsah ochrany vkladov podľa tohto zákona môžu banky poisťovať vklady na základe zmluvne dohodnutých podmienok s právnickou osobou, ktorá má na túto činnosť osobitné povolenie udelené ministerstvom.19)

§ 28a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2001

(1) Za vklad chránený týmto zákonom, ktorý sa stal nedostupným podľa § 3 ods. 5 pred dňom, keď sa Slovenská republika stane členom Európskych spoločenstiev a Európskej únie, patrí jednému vkladateľovi alebo inej osobe oprávnenej podľa tohto zákona náhrada od fondu vo výške podľa § 9 ods. 2 písm. a); v súhrne však jednému vkladateľovi alebo inej oprávnenej osobe patrí pri vzniku nedostupnosti vkladov v čase od 1. decembra 2001 do 30. júna 2002 vrátane najviac náhrada vo výške tridsaťnásobku a pri vzniku nedostupnosti vkladov po 30. júni 2002 najviac náhrada vo výške štyridsaťnásobku priemernej mesačnej mzdy v Slovenskej republike za posledné štyri štvrťroky podľa zistení Štatistického úradu Slovenskej republiky známych ku dňu, keď sa vklady stali nedostupnými. Takto zistené násobky priemernej mesačnej mzdy sa zaokrúhľujú na celé stovky nahor.

(2) Ak bude zistený a zaokrúhlený násobok podľa odseku 1 vyšší ako suma, ktorá sa rovná prepočtu 20 000 EUR na slovenské koruny podľa kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska ku dňu, keď sa vklady v banke stali nedostupnými podľa § 3 ods. 5, patrí jednému vkladateľovi alebo inej oprávnenej osobe náhrada od fondu najviac vo výške sumy, ktorá sa rovná takémuto prepočtu 20 000 EUR na slovenské koruny.

(3) Nárok na náhradu a výška náhrady za vklad chránený týmto zákonom, ktorý sa stal nedostupným podľa§ 3 ods. 5 pred 1. decembrom 2001, sa posudzuje a zisťuje podľa predpisov platných do 1. decembra 2001.

(4) Ročný príspevok stavebnej sporiteľne20) od 1. decembra 2001 do 31. decembra 2002 je 50 % z ročného príspevku určeného pre ostatné banky podľa § 6 ods. 2; od 1. januára 2003 do 31. decembra 2003 je 75 % z ročného príspevku určeného pre ostatné banky podľa § 6 ods. 2 a od 1. januára 2004 do 31. decembra 2004 je 90 % z ročného príspevku určeného pre ostatné banky podľa § 6 ods. 2.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobudol účinnosť 1. júla 1996.

Zákon č. 154/1999 Z. z. nadobudol účinnosť 1. júla 1999.

Zákon č. 397/2001 Z. z. nadobudol účinnosť 5. októbra 2001.

Zákon č. 492/2001 Z. z. nadobudol účinnosť 1. decembra 2001 s výnimkou čl. I bodu 4 ustanovenia § 3 ods. 3 písm. c) a čl. I bodu 17 ustanovenia § 9 ods. 2 písm. b), ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám a Európskej únii.


Jozef Migaš v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

2a) § 2 ods. 1 a 2 a § 23 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z.

3) § 70 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok).

4) Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

4a) Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z.

5) Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z.

5a) Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

5b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

5c) Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.Zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov.

5d) Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.

5e) Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov.

5f) Zákon č. 229/1992 Zb. o komoditných burzách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z.

5g) Zákon č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov.

5h) Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5i) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 409/2000 Z. z.

5j) Zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách.

5k) Zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.

5l) Napríklad § 2 ods. 7 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z., § 54 ods. 3 a 4 a § 163 ods. 1 a 6 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 510/2002 Z. z., § 14 ods. 1 a § 20 ods. 1 zákona č. 385/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 5 a 6 a § 11 ods. 1, 5 a 6 zákona č. 95/2002 Z. z., § 2 ods. 6 a 14 zákona č. 95/2002 Z. z., § 99f ods. 1 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení zákona č. 331/2000 Z. z., § 30 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. v znení zákona č. 409/2000 Z. z., § 2 ods. 8 a 9 zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5m) Napríklad § 39 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

5n) Napríklad zákon č. 96/2002 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch v znení neskorších predpisov.

7a) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle.

7b) § 879d a § 879e ods. 5 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

6) Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.

7) § 63 a 64 zákona č. 483/2001 Z. z.

8) Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 23/2002 Z. z.

9) § 28 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska.

9a) § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka.§ 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka.

9b) Napríklad § 50 až 65 zákona č. 483/2001 Z. z.

10) § 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb.

11) § 53 až 62 zákona č. 483/2001 Z. z.

12) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z.

13) § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb.

13a) § 101 a 785 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.§ 397 Obchodného zákonníka.

13b) § 781 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

14) Napríklad § 76 ods. 1 písm. e), § 175e ods.1 a 2, § 305 písm. b) zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

15) § 35 zákona č. 483/2001 Z. z.

15a) § 682 až 691 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

15b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch v znení neskorších predpisov.

15c) Zákon č. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch v znení neskorších predpisov.

15d) Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 408/2002 Z. z.

15e) Napríklad § 784 Občianskeho zákonníka.

15ea) § 492 a § 546 až 550 Občianskeho zákonníka.

15f) § 9 vyhlášky Ministerstva financií č. 47/1964 Zb. o peňažných službách občanom v znení vyhlášky Štátnej banky československej č. 31/1990 Zb.

15g) Napríklad zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.

16) Zákon č. 431/2002 Z. z.

17) § 36 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

17a) § 28 ods. 1 písm. a) až e) a h) a i) Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

19) Zákon č. 95/2002 Z. z.

20) § 2 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.