Oznámenie č. 61/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o dodávkach výrobkov vojenského určenia v rámci čiastočného splatenia zadlženosti Ruskej federácie voči Slovenskej republike

Čiastka 26/2002
Platnosť od 12.02.2002
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 4 protokol nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 12. novembra 2001.

61

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. novembra 2001 bol v Moskve podpísaný Protokol medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o dodávkach výrobkov vojenského určenia v rámci čiastočného splatenia zadlženosti Ruskej federácie voči Slovenskej republike.

V súlade s článkom 4 protokol nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 12. novembra 2001.

Do textu protokolu možno nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.