Oznámenie č. 61/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o dodávkach výrobkov vojenského určenia v rámci čiastočného splatenia zadlženosti Ruskej federácie voči Slovenskej republike

Čiastka 26/2002
Platnosť od 12.02.2002
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 4 protokol nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 12. novembra 2001.

Pôvodný predpis

12.02.2002