Oznámenie č. 608/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu stanovujúceho úpravu obchodu pre určité druhy rýb a rybích produktov k Európskej dohode o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej

Čiastka 234/2002
Platnosť od 25.10.2002
Redakčná poznámka

Protokol nadobudne platnosť 1. novembra 2002 na základe článku 3.