Vyhláška č. 607/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o Notárskom centrálnom registri záložných práv a o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 324/2015 Z. z.)

Čiastka 234/2002
Platnosť od 25.10.2002
Účinnosť od 01.12.2015