Oznámenie č. 605/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia Asociačnej rady č. 2/2002 medzi Európskou úniou a Slovenskou republikou o prijatí požiadaviek a podmienok účasti Slovenska na programe Spoločenstva Fiscalis

Čiastka 232/2002
Platnosť od 19.10.2002
Redakčná poznámka

Rozhodnutie č. 2/2002 nadobudlo platnosť dňom prijatia, t. j. 30. apríla 2002.