Oznámenie č. 603/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Bezpečnostnej dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Organizáciou Severoatlantickej zmluvy (NATO) o ochrane vymieňaných utajovaných informácií

Čiastka 232/2002
Platnosť od 19.10.2002
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 22. júna 1994.