Oznámenie č. 602/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Európskej charty miestnej samosprávy

Čiastka 232/2002
Platnosť od 19.10.2002
Redakčná poznámka

Článok 6 ods. 2 charty nadobudne platnosť pre Slovenskú republiku 1. novembra 2002 na základe článku 12 ods. 3.

602

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. októbra 1985 bola v Štrasburgu prijatá Európska charta miestnej samosprávy. Charta pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť 1. júna 2000 (oznámenie č. 336/2000 Z. z.).

Podľa článku 12 ods. 3 charty každá zmluvná strana môže kedykoľvek neskôr oznámiť generálnemu tajomníkovi, že sa považuje za viazanú ktorýmkoľvek ďalším odsekom tejto charty, ktorý dovtedy ešte neprijala v súlade s ustanoveniami odseku 1 tohto článku.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s článkom 6 ods. 2 charty súhlas uznesením č. 2133 zo 17. mája 2002 a prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 12. júla 2002. Oznámenie o tomto dodatočnom záväzku bolo uložené 31. júla 2002 u generálneho tajomníka Rady Európy, depozitára charty.

Článok 6 ods. 2 charty nadobudne platnosť pre Slovenskú republiku 1. novembra 2002 na základe článku 12 ods. 3.