Vyhláška č. 600/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 436/2000 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o obsahu žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcí a o spôsobe overenia odbornej spôsobilosti

Čiastka 232/2002
Platnosť od 19.10.2002
Účinnosť od 01.01.2003

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2003 Aktuálne znenie