Vyhláška č. 599/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o náhradách za výkon funkcie prísediaceho

Čiastka 232/2002
Platnosť od 19.10.2002
Najbližšie účinné znenie 01.11.2002